CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐẦU BẾP Á ÂU

Cơ Cấu Tổ Chức

Tổ chức của Hội bao gồm:

 • Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu
 • Ban Chủ Nhiệm Hội
 • Ban cố vấn Hội
 • Ban tài chính
 • Văn phòng Hội
 • Ban chuyên môn nghiệp vụ
 • Các Trưởng Câu lạc bộ

Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu

Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội.

Đại hội thường kỳ do Ban Chủ Nhiệm triệu tập 02 năm/lần với nội dung:

 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.
 2. Thông qua báo cáo tài chính của Hội.
 3. Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hội (nếu có).
 4. Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chủ Nhiệm.
 5. Bầu Ban Chủ Nhiệm Hội.

Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 tổng số ủy viên Ban Chủ Nhiệm hoặc có ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị, hoặc theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu.

Các phiên họp của Đại hội do Chủ tịch Hội chủ trì. Trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, phiên họp sẽ do một Phó Chủ tịch chủ trì (được Chủ tịch ủy quyền).

Khi triệu tập Đại hội, Ban Chủ Nhiệm phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi thư mời hội viên chậm nhất là 20 ngày trước ngày quyết định họp.

Mỗi hội viên chính thức có một phiếu bầu tại Đại hội. Những nghị quyết của Đại hội được lấy biểu quyết theo đa số.

Những vấn đề đặc biệt quan trọng sau đây thì phải được tối thiểu 2/3 số hội viên chính thức có mặt tán thành:

 • Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ.
 • Bầu Ban Chủ Nhiệm mới.
 • Giải thể Hội sau khi đã được thanh toán công nợ và thanh lý tài sản của Hội và phải được Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu phê duyệt.

Ban Chủ Nhiệm Hội

Ban Quản trị là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

Số lượng thành viên của Ban Chủ Nhiệm do Đại hội quy định. Ban Chủ Nhiệm do Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu hội viên bầu trực tiếp bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ.

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau số uỷ viên Ban Chủ Nhiệm không còn đủ như quy định của Đại hội, trong trường hợp đó Ban Chủ Nhiệm được bầu bổ sung số ủy viên thiếu (trong số các hội viên chính thức của Hội) nhưng không vượt quá số lượng uỷ viên mà Đại hội quy định. Trường hợp do hoạt động của Hội được mở rộng, Ban Chủ Nhiệm sẽ được bầu bổ sung một số uỷ viên mới theo sự giới thiệu của Chủ tịch và Phó Chủ tịch, số lượng uỷ viên mới không quá 25% số lượng ủy viên do Đại hội qui định.

Ban Chủ Nhiệm có nhiệm vụ:

 • Cụ thể hoá các nghị quyết của Đại hội và đề ra những biện pháp để thực hiện nghị quyết của Đại hội.
 • Phê duyệt dự toán, quyết toán tài chính hàng năm.
 • Quyết định mức hội phí hàng năm của hội viên.
 • Quyết định việc xây dựng cơ cấu, tổ chức và bộ máy của Hội.
 • Giám sát công việc của các ban, nhóm trực thuộc.
 • Chuẩn bị nội dung khác cho Đại hội thường kỳ cũng như bất thường của Hội.
 • Xét khen thưởng, kỷ luật, khai trừ hội viên.
 • Ban hành qui chế hoạt động của Ban Chủ Nhiệm.

Ban Chủ Nhiệm họp tối thiểu 04 lần/năm để sơ kết tình hình hoạt động của Hội, kiểm điểm công tác. Ban Chủ Nhiệm có thể họp đột xuất khi có yêu cầu. Các quyết định của Ban Chủ Nhiệm được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội.

Chủ tịch và các phó Chủ tịch

Chủ tịch Hội là người đại diện cao nhất của Hội trước Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, chịu trách nhiệm trước Ban Quản trị về việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chủ Nhiệm. Chủ tịch Hội do Ban Chủ Nhiệm bầu ra với số phiếu cao nhất.

Các Phó Chủ tịch Hội do Ban Chủ Nhiệm bầu, là người giúp Chủ tich Hội theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội được thực hiện theo qui chế do Ban Chủ Nhiệm Hội ban hành.