ĐIỀU LỆ

Chương I: Điều Khoản Chung

Giới thiệu

HỘI ĐẦU BẾP Á ÂU có tên tiếng Anh là A AU CHEFS’ GUILD ( Viết tắt: AAC),  là một tổ chức tự nguyện của các cá nhân hoạt động trong nghề bếp và liên quan đến nghề bếp.

Dựa trên tôn chỉ hoạt động: Đoàn kết – Giao lưu – Chia sẻ kinh nghiệm để phát triển một nghề bếp chuyên nghiệp, mục đích của Hội là:

 • Giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực dân tộc và góp phần nâng cao vị thế của nền ẩm thực Việt Nam trên thế giới.
 • Trở thành ngôi nhà chung lớn nhất của giới đầu bếp Việt Nam để tập hợp các hội viên, từ đó cùng hợp tác phát triển nghề nghiệp, khẳng định vị thế của nghề bếp tại Việt Nam.
 • Tạo một cộng đồng đầu bếp để cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, chia sẻ thông tin về các cơ hội việc làm cũng như kiến thức nghề bếp.
 • Là đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của giới đầu bếp và giúp đỡ các hội viên trao đổi thông tin, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.
 • Là nơi cung cấp các dịch vụ học tập cho hội viên và những người yêu thích nghề bếp.

Hội có biểu tượng riêng và có thể thay đổi khi được sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban Quản trị.

Phạm vi hoạt động

Hội hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và hội nhập trên toàn thế giới.

Trụ sở của Hội đặt tại:

Nguyên tắc hoạt động

Hội Đầu Bếp Á Âu hoạt động trên các nguyên tắc:

 • Tự nguyện, tự quản.
 • Tự trang trải về tài chính.
 • Ban chấp hành Hội là người quyết định kế hoạch và chương trình hoạt động của Hội.
 • Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng.
 • Hoạt động vì mục đích chung của Hội.
 • Hội hoạt động theo đúng các điều lệ đã được phê duyệt.
 • Đảm bảo tôn chỉ và mục đích của Hội được thực hiện triệt để.

Chương II: Tổ chức Hội

Cơ cấu

Hội bao gồm:

 • Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu
 • Ban Chấp hành Hội
 • Ban cố vấn Hội
 • Ban tài chính
 • Văn phòng Hội
 • Ban chuyên môn nghiệp vụ
 • Các Trưởng Câu lạc bộ

Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu

Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Đại hội thường kỳ do Ban Chấp Hành Hội triệu tập 02 năm/lần với nội dung:

 • Thông qua báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.
 • Thông qua báo cáo tài chính của Hội.
 • Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hội (nếu có).
 • Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp Hành Hội.
 • Bầu Ban Chấp Hành Hội.
 • Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp Hành Hội hoặc có ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị, hoặc theo yêu cầu của Công ty TNHH MTV Đầu bếp Á Âu.
 • Các phiên họp của Đại hội do Chủ tịch Hội chủ trì. Trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, phiên họp sẽ do một Phó Chủ tịch chủ trì (được Chủ tịch ủy quyền).
 • Khi triệu tập Đại hội, Ban Chấp Hành Hội phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi thư mời hội viên chậm nhất là 20 ngày trước ngày quyết định họp.
 • Mỗi hội viên chính thức có một phiếu bầu tại Đại hội. Những nghị quyết của Đại hội được lấy biểu quyết theo đa số.
 • Những vấn đề đặc biệt quan trọng sau đây thì phải được tối thiểu 2/3 số hội viên chính thức có mặt tán thành.
 • Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ.
 • Bầu Ban Chấp Hành Hội mới.
 • Giải thể Hội sau khi đã được thanh toán công nợ và thanh lý tài sản của Hội và phải được Công ty TNHH MTV Đầu bếp Á Âu phê duyệt.

Ban Chấp Hành Hội

Ban Quản Trị là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

Số lượng thành viên của Ban Chấp Hành Hội do Đại hội quy định. Ban Chấp Hành Hội do Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu hội viên bầu trực tiếp bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ.

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau số uỷ viên Ban Chấp Hành Hội không còn đủ như quy định của Đại hội, trong trường hợp đó Ban Chấp Hành Hội được bầu bổ sung số ủy viên thiếu (trong số các hội viên chính thức của Hội) nhưng không vượt quá số lượng uỷ viên mà Đại hội quy định. Trường hợp do hoạt động của Hội được mở rộng, Ban Chấp Hành Hội sẽ được bầu bổ sung một số uỷ viên mới theo sự giới thiệu của Chủ tịch và Phó Chủ tịch, số lượng uỷ viên mới không quá 25% số lượng ủy viên do Đại hội quy định.

Ban Chấp Hành Hội có nhiệm vụ:

 • Cụ thể hoá các nghị quyết của Đại hội và đề ra những biện pháp để thực hiện nghị quyết của Đại hội.
 • Phê duyệt dự toán, quyết toán tài chính hàng năm.
 • Quyết định mức hội phí hàng năm của hội viên.
 • Quyết định việc xây dựng cơ cấu, tổ chức và bộ máy của Hội.
 • Giám sát công việc của các ban, nhóm trực thuộc.
 • Chuẩn bị nội dung khác cho Đại hội thường kỳ cũng như bất thường của Hội.
 • Xét khen thưởng, kỷ luật, khai trừ hội viên.
 • Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp Hành Hội.
 • Ban Chấp Hành Hội họp tối thiểu 04 lần/năm để sơ kết tình hình hoạt động của Hội, kiểm điểm công tác. Ban Chấp Hành Hội có thể họp đột xuất khi có yêu cầu. Các quyết định của Ban Chấp Hành Hội được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

Chủ tịch Hội là người đại diện cao nhất của Hội trước Công ty TNHH MTV Đầu bếp Á Âu trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, chịu trách nhiệm trước Ban Quản trị về việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chấp Hành Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp Hành Hội bầu ra với số phiếu cao nhất.

Các Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp Hành Hội bầu, là người giúp Chủ tịch Hội theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội được thực hiện theo quy chế do Ban Chấp Hành Hội ban hành

Các hoạt động của Hội

 • Tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm tạo mối quan hệ mật thiết giữa các hội viên để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, cơ hội việc làm và cập nhật xu thế ẩm thực, công thức chế biến những món ăn mới.
 • Tổ chức, huấn luyện, đào tạo các kỹ năng cần thiết cho hội viên.
 • Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ cho hội viên; phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ giữa các hội viên với nhau và giữa Hội với các tổ chức bên ngoài.
 • Tổ chức những sự kiện, hoạt động có liên quan đến nghề bếp như: tập huấn, dạy nghề, thi nấu ăn, giới thiệu nghề, giới thiệu thực phẩm mới, hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm, rèn luyện kỹ năng, tổ chức quản lý bếp… nhằm nâng cao hình ảnh người đầu bếp nói riêng và hình ảnh, giá trị Hội nói chung.
 • Hỗ trợ nguồn nhân lực, một phần vốn, tư vấn, giúp đỡ các hội viên nếu có nhu cầu thành lập hoặc mở rộng nghề bếp.
 • Lập quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ cho hội viên.
 • Lập quỹ bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp.
 • Hỗ trợ, tư vấn về marketing cho các chủ nhà hàng, doanh nghiệp có liên quan đến ngành nghề bếp.
 • Tư vấn, đại diện cho những hội viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.
 • Hỗ trợ các lớp học nâng cao ngoại ngữ, tin học, kiến thức bổ trợ nghề bếp.
 • Tạo ra một thư viện cộng đồng .
 • Luôn cập nhật công thức chế biến những món ăn mới cho các hội viên .
 • Hội hoạt động với tiêu chí luôn luôn sát cánh cùng hội viên không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà cả trong cuộc sống đời thường.
 • Hội tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hội viên có cơ hội khẳng định cũng như quảng bá thương hiệu cá nhân.
 • Cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức các loại hình hội thảo, diễn đàn để huấn luyện và đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn về ngành nghề cho hội viên.
 • Giúp cho các hội viên có những cơ hội về việc làm hoặc tìm kiếm những môi trường làm việc tốt hơn đồng thời cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề bếp.
 • Tạo mối liên kết, hợp tác mang tính chuyên nghiệp, nâng cao hiểu biết lẫn nhau với các cơ sở dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, nơi cung ứng suất ăn, trường dạy nghề,… trong nước và quốc tế.
 • Hỗ trợ các tổ chức xã hội để hướng nghiệp và đào tạo thế hệ đầu bếp trẻ cho ngành dịch vụ, du lịch Việt Nam.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các Hội, hiệp hội cùng ngành, vì lợi ích chung của các đầu bếp.
 • Sử dụng kinh phí thu chi đúng tôn chỉ, mục đích của Hội và đúng quy định của pháp luật.

Chương III: HỘI VIÊN

Quyền lợi

 • Được thông báo và đăng tên, chức danh trong danh sách thành viên của Hội.
 • Được phát Giấy chứng nhận và Thẻ hội viên.
 • Được tham gia các hoạt động của Hội. Được hưởng các lợi ích từ các giá trị mà Hội tạo ra qua các hoạt động thực hiện chức năng và nhiệm vụ.
 • Được Hội cung cấp thông tin và các dịch vụ phát triển nghề nghiệp, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do Hội tổ chức.
 • Được quyền tham dự các hội nghị, hội thảo và các khóa huấn luyện do Hội tổ chức hay nhà tài trợ được chọn tổ chức. Thời hạn đăng ký phải được tuân thủ, số lượng thành phần tham dự có thể giới hạn và phí tham dự có thể thu để trang trải chi phí.
 • Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục là hội viên. Trong trường hợp này hội viên cần báo cáo bằng văn bản cho Ban Chấp Hành.
 • Được gửi các ý kiến của mình bằng văn bản về các vấn đề liên quan mọi chủ trương và hoạt động của Hội trong trường hợp không thể có mặt tại các phiên họp do Ban Chấp Hành triệu tập.
 • Hội viên chính thức được tham gia thảo luận và biểu quyết các nghị quyết của Hội, được phê bình chất vấn Ban Chấp Hành về mọi chủ trương và hoạt động của Hội, được tham gia đại hội, được biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chấp Hành.
 • Những hội viên có ưu tú thì sẽ có cơ hội được đại diện cho Hội tham gia các sự kiện hay khóa đào tạo tại nước ngoài để hiểu thêm về nền ẩm thực thế giới.
 • Được hưởng các khoản bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp theo quy định của hội.
 • Được  tư vấn, giúp đỡ nếu  hội viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.
 • Có cơ hội quảng bá thương hiệu của bản thân.
 • Được hỗ trợ tham gia các khóa học để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, anh văn, vi tính.
 • Được sử dụng thư viện ẩm thực của Hội.
 • Được cập nhật những công thức chế biến món mới thường xuyên.
 • Được hỗ trợ nguồn nhân lực, một phần vốn, tư vấn, giúp đỡ  hội viên nếu hội viên có nhu cầu thành lập hoặc mở rộng các ngành nghề  liên quan đến nghề bếp.
 • Được hỗ trợ, tư vấn về marketing cho chủ nhà hàng, doanh nghiệp có liên quan đến ngành kinh doanh ẩm thực.
 • Được tự chủ về tài chính trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp để tự trang trải về chi phí hoạt động.
 • Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 • Thành lập và giải thể các tổ chức trực thuộc Hội theo quy định của Ban Chấp Hành Hội.
 • Có các quyền khác mà pháp luật hiện hành cho phép.

Nghĩa vụ

 • Tuân thủ pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ của Hội và nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp Hành.
 • Tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích, hoạt động của Hội và vận động xây dựng phát triển Hội.
 • Luôn phấn đấu quảng bá, phát triển nghệ thuật chế biến món ăn Việt nam có đẳng cấp cao để giới thiệu và gìn giữ bản sắc dân tộc.
 • Thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc, luôn rèn luyện bản thân để nâng cao uy tín của Hội.
 • Tham gia thực hiện các hoạt động của Hội khi được Ban Chấp Hành Hội yêu cầu.
 • Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.
 • Không được sử dụng danh nghĩa Hội để tiến hành các hoạt động vì mục đích cá nhân.
 • Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.
 • Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội, hoà giải tranh chấp trong nội bộ Hội.
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
 • Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

Đối tượng

Là những cá nhân từ 18 tuổi trở lên không phân biệt kinh nghiệm, giới tính, tuổi tác và quốc tịch, không vi phạm pháp luật.

Thừa nhận Điều lệ và tổ chức của Hội, nguyện phấn đấu cho tôn chỉ và mục đích chung.

Hội viên chính thức

Là những cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc Việt kiều, người nước ngoài cư trú dài hạn tại Việt Nam, hành nghề bếp trong các tổ chức dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, công ty cung ứng suất ăn, trường dạy nghề…

Việc xét kết nạp hội viên chính thức do Ban Chấp Hành quyết định theo quy chế của Ban Chấp Hành Hội.

Hội viên liên kết

Các cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hành nghề trong lĩnh vực ẩm thực tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ thì được Hội xem xét công nhận là hội viên liên kết.

Hội viên liên kết được tham gia các hoạt động và tham dự Đại hội của Hội. Hội viên liên kết không tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban Chấp Hành Hội, không biểu quyết các vấn đề của Hội.

Chủ tịch Hội quyết định kết nạp hội viên liên kết theo quy chế của Ban Chấp Hành.

Hội viên danh dự

Các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội được Đại hội toàn thể hội viên, hoặc Đại hội đại biểu, hoặc được Ban Chấp Hành Hội tôn vinh làm hội viên danh dự.

Đăng ký gia nhập, hội phí

Cá nhân có đủ điều kiện, có nguyện vọng gia nhập Hội cần làm đơn (theo mẫu quy định) để làm thủ tục gửi về văn phòng của Hội. Cá nhân đó chính thức trở thành hội viên nhận được quyết định của Chủ tịch Hội.

Hội phí hàng năm sẽ được Ban Quản trị xem xét, quyết định và được ghi rõ trong quy chế hoạt động do Ban Chấp Hành Hội ban hành.

Thôi làm hội viên

Tư cách hội viên Hội không còn nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:

 • Hội viên không còn nguyện vọng, không đủ sức khoẻ hoặc qua đời.
 • Vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Hội, bị khai trừ ra khỏi Hội theo quyết định của Ban Chấp Hành Hội.
 • Tên của hội viên và các quyền lợi, nghĩa vụ sẽ bị chấm dứt sau khi có quyết định của Ban Quản trị

Chương IV: TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Các khoản thu của Hội

 • Các khoản thu hợp pháp của Hội và các tổ chức trực thuộc của Hội theo quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Đầu bếp Á Âu.
 • Các khoản đóng góp tự nguyện và các khoản tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Các khoản hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Đầu bếp Á Âu.

Các khoản chi của Hội

Các chi phí duy trì hoạt động của Hội và chi phí tập huấn định kỳ.

Quản lý tài chính Hội

Tài chính của Hội được quản lý theo quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Đầu bếp Á Âu và tuân thủ chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước.

Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠ­­­­M

Khen thưởng

Hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội được Ban Chấp Hành Hội quyết định khen thưởng hàng năm.

Xử lý vi phạm

Hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của Hội thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xem xét kỷ luật ở những mức độ khác nhau từ khiển trách đến khai trừ khỏi Hội.

Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hiệu lực thi hành

Điều lệ này gồm 6 chương, 23 điều, đã được Đại hội toàn thể hội viên Hội nhất trí thông qua ngày 01 tháng  05  năm 2012.

Điều lệ đã được trình lên để được Công ty TNHH MTV Đầu bếp Á Âu xem xét và phê duyệt.

Điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty TNHH MTV Đầu bếp Á Âu ra quyết định phê duyệt.

Tổ chức thực hiện

Tổ chức Hội và toàn thể hội viên phải chấp hành Điều lệ này. Chỉ có Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu hội viên Hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Ban Chấp Hành Hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này. Điều lệ sẽ không còn hiệu lực khi Hội ngừng hoạt động hay giải thể.